Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ

legal notice

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Doosan VINA luôn coi trọng thông tin cá nhân của khách hàng, tuân theo pháp luật về sự bảo mật thông tin và thúc đẩy sử dụng mạng lưới thông tin. Qua quy định xử lý thông tin cá nhân, công ty cho khách hàng biết công ty sử dụng những thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp cho công ty như thế nào và với mục đích gì. Trường hợp công ty sửa lại quy định xử lý thông tin cá nhân thì sẽ thông báo trên website (hoặc thông báo riêng)

Quy định này được thi hành từ ngày 13 tháng 8 năm 2009.
Mục thu thập thông tin cá nhân
Công ty đang thu thập những thông tin cá nhân như dưới đây với mục đích thảo luận, đăng ký dịch vụ v.v.


Mục thu thậpn

Tên, Số bí mật, Điện thoại, Địa chỉ E-mail


Phương pháp thu thập thông tin cá nhâin]

Website (www.doosan-vina.com)
Thu thập thông tin cá nhân và mục đích sử dụng
Công ty sử dụng những thông tin cá nhân với mục đích như sau.


Quản lý các hội viên

Kiểm tra chính mình, phân biệt cá nhân, để sử dụng các dịch vụ của website và ngăn cản các thành viên sử dụng website một cách không đúng mục đích và ngăn cản sử dụng một cách không xác thực, sự giải quyết không bằng lòng, và truyền đạt những nội dung thông báo. Thời hạn lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân Sau khi công ty thu thập đầy đủ thông tin cá nhân và sử dụng thông tin cá nhân, tất cả những thông tin đó sẽ bị hủy bỏ ngay sau đó.


Thủ tục và phương pháp hủy bỏ thông tin cá nhân

Theo nguyên tắc của Công ty thì sau khi công ty thu thập đầy đủ thông tin cá nhân và sử dụng thông tin cá nhân, tất cả những thông tin đó sẽ bị hủy bỏ ngay sau đó. Thủ tục và phương pháp hủy bỏ thông tin như sau.


Thủ tục hủy thông tin

Sau khi đạt được mục đích những thông tin mà hội viên ghi vào để đăng ký thảo luận hay dịch vụ đã truyền tới cơ sở dữ liệu (trường hợp giấy tờ cất trong tủ tài liệu), thông tin được giữ trong thời gian tạm thời theo quy định nội bộ và quy định về bảo mật thông tin dựa trên quy định của pháp luật, sau đó có quyết định hủy bỏ. Những thông tin cá nhân được chuyển tới Data base với phương pháp khác, ngoài mục đích bảo quản ra thì không được sử dụng với mục đích nào khác trừ trường hợp liên quan đến pháp luật.


Phương pháp hủy bỏ

Sử dụng phương pháp xóa bỏ từ Database để hủy bỏ thông tin.


Cung cấp thông tin cá nhân

Theo nguyên tắc, Công ty không cung cấp thông tin cá nhân của người sử dụng cho bên ngoài. Tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ như dưới đây.
- Trường hợp người sử dụng đồng ý trước
- Trường hợp dựa trên quy định của luật pháp, hoặc cơ quan có quyền điều tra tội phạm yêu cầu với thủ tục và phương pháp dựa trên luật pháp mang tính hợp pháp.


Sự ủy thác thông tin cá nhân được thu thập

Công ty không tiết lộ thông tin của khách hàng một cách tùy ý mà không có sự đồng ý của khách hàng. Sau này nếu có trường hợp phải làm như thế, thì cần báo trước về những nội dung của việc ủy thác và đối tượng được tiết lộ thông tin, và trong trường hợp cần thiết thì sẽ xin đồng ý trước.
Quyền của người sử dụng và người đại diện theo luật pháp hiện hành
Người sử dụng và người đại diện theo luật pháp có thể yêu cầu người có trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân để điều tra và sửa lại hay xóa bỏ thông tin cá nhân của chính mình.
Hoặc nếu liên lạc qua tài liệu, điện thoại, hay E-mail cho người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân thì cũng sẽ sắp đặt một cách không chậm trễ. Trường hợp khách hàng yêu cầu sửa lại thông tin cá nhân, trong trường hợp sửa lại, không sử dụng hay cung cấp thông tin cá nhân đó.
Hơn nữa trường hợp cung cấp thông tin sai cho người thứ ba thì báo cho người đó biết kết quả đã được sửa lại một cách nhanh nhất.
Những thông tin bị xóa bỏ theo yêu cầu của người sử dụng hay người đại diện theo luật pháp thì được sắp đặt theo quy định, được ghi tại mục “thời hạn giữ và sử dụng thông tin cá nhân thu thập” và không được phép đọc hay sử dụng cho mục đính khác.


Điều khoản về việc sắp đặt, hoạt động, và từ chối công cụ thu thập thông tin cá nhân tự động

Không sử dụng công cụ thu thập thông tin cá nhân được hình thành một cách tự động trong khi sử dụng dịch vụ Internet chẳng hạn như Cookie v.v.


Khiếu nại dịch vụ về thông tin cá nhân

Công ty mở một bộ phận và chỉ định một người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân như dưới đây để bảo hộ thông tin cá nhân của khách hàng và giải quyết khi khách hàng không bằng lòng về thông tin cá nhân.

  1. Tên người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân: name
  2. Số điện thoại: 82 2 3398 1269
  3. E-mail: webmaster@doosan.com

Khách hàng có thể thông báo bất cứ điều gì về việc bảo mật thông tin cá nhân trong khi sử dụng dịch vụ của công ty. Công ty sẽ tiến hành đáp ứng một cách đầy đủ và không chậm trễ về báo cáo của những người sử dụng.