Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ

legal notice

Khai báo pháp lý


Hạn chế việc sử dụng

Những người sử dụng website của Doosan VINA (“Website của chính công ty”) phải tuân theo các quy định về khai báo hợp pháp, hợp đồng sử dụng, và các quy định về chính sách bảo mật thông tin cá nhân (“Chính sách của website này”), và các quy định về đọc, hiểu và đồng ý. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ một trong những quy định của trang web này, thì xin vui lòng không sử dụng trang web này. Doosan VINA thay đổi hoặc cập nhật các thông tin trên trang web này mà không cần phải thông báo cho người sử dụng.

Không được sao chép, tái xuất bản, tái sản xuất, đăng tải thông tin, thông báo, gửi và phân phát thông tin nếu không có sự chấp thuận trước bằng Văn bản của Doosan VINA. Tuy nhiên Doosan VINA cho phép người sử dụng có thể xem những thông tin, văn bản, hình ảnh, âm thanh, tài liệu, tác phẩm, link liên kết, mã nguồn thông tin khác v.v, hạn chế hoặc cấm chuyển giao cho đối tượng khác, chống độc quyền và sử dụng với mục đích cá nhân, phi thương mại.

Nếu có những tài liệu nào đó có nội dung chưa được sửa đổi lại mà được tải xuống thì phải giữ lại bản quyền của tài liệu đó, và nếu đối tượng thứ ba không thừa nhận trách nhiệm do website mình thì người sử dụng không thể chuyển nhượng những tài liệu của trang web này cho người đó.
Bản quyền của trang web này và những tài liệu được xuất bản ở đây được bảo vệ theo luật pháp về bản quyền của mỗi nước và hiệp định quốc tế, và người sử dụng đồng ý ngăn chặn sự sao chép lại dữ liệu một cách bất hợp pháp.
Nếu người sử dụng trang web không tuân theo những quy định của trang web này thì quyền được phép sử dụng sẽ tự động mất hiệu lực mà không cần thông báo trước, và tất cả những bản sao chép lại tài liệu mà đã tải xuống và đang quản lý cũng phải được tiêu hủy ngay lập tức. Ngoại trừ trường hợp cấp quyền truy cập rõ ràng cho người sử dụng trong nội dung hợp đồng, ngoài ra không cấp quyền hạn để tiết lộ hay chỉ rõ về bất cứ quyền cho phép, quyền cho nhãn hiệu, và thông tin liên quan đến kinh doanh thương mại.


Sự bảo đảm

Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực hết sức, nội dung trang web này có thể có những lỗi, những sai sót ngoài ý muốn. Doosan VINA không bảo đảm về tính chính xác hay tính đầy đủ hoàn toàn của dữ liệu, và cũng không bảo đảm về trách nhiệm pháp lý về các quan điểm, ý kiến bình luận, và những thông tin khác được đăng tải lên trên website này. Và những người sử dụng phải chịu trách nhiệm về tính xác thực với những gì mà được thông báo trên website. Doosan VINA có quyền được sửa lại các lỗi và phần bị thiếu theo ý muốn, có quyền sửa đổi hoặc cập nhật thông tin về sách hướng dẫn sử dụng, sản phẩm, chương trình, dịch vụ và giá cả mà không cần thông báo trước.


Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Doosan VINA sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn hại trực tiếp hay gián tiếp nào chẳng hạn như thiệt hại xảy ra do không thể sử dụng được website này, mất thông tin, dữ liệu hay chương trình trên hệ thống thông tin mà liên quan đến việc sử dụng hoặc không sử dụng nội dung, sách hướng dẫn hay các chức năng của Website cũng như là các trang khác được liên kết với website này mà không cần quan tâm đến liệu khả năng xảy ra mất mát và thiệt hại này đã được thông báo rõ ràng hay chưa.


Về Doosan VINA

Doosan VINA là một công ty độc lập và những công ty khác của tập đoàn DOOSAN cũng là những đơn vị độc lập. Cho nên, bất cứ công ty nào khác của tập đoàn DOOSAN cũng không thể cung cấp dịch vụ hay làm việc thay cho Doosan VINA và cũng không phải chịu trách nhiệm nào về mặt pháp lý cho công ty khác trừ trường hợp được thỏa thuận với nhau chịu trách nhiệm một cách cụ thể. Người sử dụng đồng ý về bất cứ nội dung nào của website này đều không thể yêu cầu các công ty khác của DOOSAN chịu trách nhiệm về mặt pháp lý cùng với Doosan VINA.