Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ

legal notice

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP do Chính phủ Việt Nam ban hành ngày 17/04/2023 về Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Doosan VINA trân trọng thông báo đến Ông/Bà là người đã, đang hoặc sẽ thiết lập, thực hiện mối quan hệ lao động, tuyển dụng, cung cấp dịch vụ, thực hiện công việc giữa Doosan VINA, và/hoặc thiết lập và thực hiện quan hệ hợp đồng khác, thỏa thuận khác thông báo về “Các điều khoản và điều kiện về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân” (gọi tắt là “Điều khoản và Điều kiện”) được áp dụng kể từ ngày 01/07/2023.

Điều khoản và Điều kiện này là một phần đính kèm, không tách rời hợp đồng lao động/ hợp đồng tập nghề/ hợp đồng dịch vụ/ hợp đồng đào tạo, các phụ lục của hợp đồng lao động/ hợp đồng tập nghề/ hợp đồng dịch vụ/ hợp đồng đào tạo, các hợp đồng khác, thỏa thuận khác giữa Công ty và quý Ông/Bà đã xác lập, ký kết với Doosan VINA.

Trong quá trình thiết lập mối quan hệ giữa Doosan VINA với quý Ông/Bà, Doosan VINA có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của quý Ông/Bà theo Điều khoản và Điều kiện này. Đồng thời, Doosan VINA thực hiện Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý Ông/Bà theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều khoản và Điều kiện này có thể được Doosan VINA sửa đổi, bổ sung và cập nhật trong từng thời kỳ. Bất kỳ sự sửa đổi nào sẽ được thông báo thông qua email, đăng tải trên Portal, các phương tiện truyền thông của Doosan VINA và/hoặc các hình thức liên lạc khác theo quy định của Doosan VINA.

Đồng thời, Doosan VINA khuyến khích Ông/Bà thường xuyên kiểm tra, cập nhật thông tin, thông báo để cập nhật kịp thời bất kỳ thay đổi nào mà Doosan VINA có thể thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nội dung “Điều khoản và điều kiện về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân” vui lòng tham khảo tại đây.