Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ

legal notice

Hợp động cho người sử dụng (user agreement)

Xin các bạn vui lòng đọc nội dung hợp đồng sử dụng (sau đây gọi là “hợp đồng”) một cách cẩn thận trước khi sử dụng website này (www.doosan.com). Website này chỉ được sử dụng để cung cấp thông tin của Doosan VINA.


Sự hạn chế sử dụng

Doosan VINA sẽ cung cấp cho người sử dụng các quyền tuy nhiên sẽ giới hạn, không độc quyền và không chuyển nhượng để truy cập vào xem các văn bản, hình ảnh, âm thanh, các tập tin, trang liên kết, các mã nguồn và các thông tin khác (được gọi là “Sách hướng dẫn sử dụng”) trên website. Người sử dụng có thể xem và tải tài liệu xuống với mục đích cá nhân và phi thương mại.

Người sử dụng

Phải chú ý về quyền tác giả và quyền sở hữu khác của tài liệu tải về bao gồm trong bản sao chép lại, nhưng dù thế nào tài liệu đó không nên được sử dụng lại, sao chép lại để xuất bản công khai, thực hiện công khai, ngoài ra không thể sử dụng cho mục đích thương mại, và nếu đối tượng thứ ba không chấp nhận về trách nhiệm do website của mình thì người sử dụng không thể chuyển nhượng những tài liệu của website này cho người đó.

Người sử dụng đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản được bổ sung thêm trong website sau này. Bản quyền về website này và tất cả các tài liệu được thông báo trên website được bảo hộ theo luật pháp về tính bản quyền của mỗi nước và hiệp định quốc tế, và người sử dụng đồng ý ngăn chặn sao chép lại những tài liệu một cách bất hợp pháp. Nếu người sử dụng không tuân theo những quy định của website này thì quyền được phép sử dụng sẽ mất hiệu lực một cách tự động mà không có báo trước và tất cả những bản chép lại của tài liệu mà đã họ tải xuống và đang quản lý cũng phải được tiêu hủy ngay lập tức. Ngoài trường hợp cấp quyền hạn rõ ràng cho người sử dụng trong nội dung hợp đồng, nghiêm cấm làm lộ thông tin, trao đổi nhãn hiệu, và thông tin liên quan đến kinh doanh thương mại.


Đường dẫn liên kết với website khác

Doosan VINA có thể cung cấp đường liên kết từ website này đến những website khác, nếu bắt đầu sử dụng những website liên kết thì việc sử dụng website này bị dừng lại. DOOSAN không bảo đảm về tính đáng tin cậy của các website được liên kết với website này, và không chịu trách nhiệm về nội dung của những website được liên kết.


Liên kết website khác với website của công ty

Để website khác được liên kết với website của công ty thì phải được chấp thuận trước bằng văn bản của Doosan VINA. Tuy nhiên, một số trường hợp không cần sự chấp thuận của Doosan VINA khi: (1) trường hợp liên kết có chỉ tên như “DOOSAN” hay “Tập đoàn DOOSAN” mà thôi, (2) trường hợp chỉ được liên kết với www.doosan-vina.com mà không thể liên kết với những trang khác bên trong, (3) với người sử dụng trang web liên kết, bạn nhấn vào trang liên kết bên trong các khung, chứ không phải là làm việc trong một cửa sổ trình duyệt mới và các trang tìm kiếm như là các liên kết được hiển thị trong toàn bộ màn hình, (4) trường hợp đường liên kết không gây ra sự hiểu nhầm rằng hình thức liên kết, vị trí hay những phần khác, và những website được liên kết từ bên ngoài, những hoạt động của họ hay các sản phẩm ở đó liên quan đến DOOSAN hay ở dưới sự hỗ trợ của DOOSAN, không làm ảnh hưởng đến thương hiệu và nhãn hiệu của DOOSAN và những công ty được liên kết thì không cần phải xin chấp nhận bằng văn bản một cách ngoại lệ. Bất cứ khi nào, DOOSAN có thể hủy bỏ sự cho phép liên kết tùy theo ý mình, trong trường hợp đó bên liên kết phải xóa bỏ tất cả sự liên kết từ bên ngoài và ngừng lại sử dụng nhãn hiệu của DOOSAN ngay lập tức.


Thông tin người sử dụng cung cấp

Thông tin nhận dạng cá nhân mà người sử dụng cung cấp cho Doosan VINA qua website này được bảo mật theo quy định xử lý thông tin cá nhân của website này, người sử dụng không nên gửi thông tin bí mật hay thông tin riêng của mình cho người sử dụng khác qua website này. Người sử dụng đồng ý rằng trường hợp thông tin hay tài liệu mà DOOSAN không yêu cầu trong những thông tin mà mình cung cấp cho DOOSAN thì không phải là thông tin bí mật hay thông tin riêng biệt của người sử dụng. Người sử dụng đồng ý cung cấp Giấy phép miễn phí không có giới hạn để Doosan VINA sử dụng thông tin và tài liệu, sao chép lại, biểu thị, tuyên bố một cách công khai, gửi, và sự phân bố bằng cách cung cấp những thông tin đó hay tài liệu đó cho Doosan VINA, và cũng đồng ý rằng Doosan VINA có thể sử dụng những ý tưởng, khái niệm, và kinh nghiệm v.v một cách tự nhiên. Người sử dụng không nên cung cấp những thông tin hay tài liệu mà bao gồm những nội dung vu cáo, đe dọa, khiêu dâm hay bất kì những thông tin bất hợp pháp khác như những thông tin hay tài liệu mà bao gồm tài liệu thuộc quyền sở hữu của người khác.


Từ chối thu thập địa chỉ E-mail một cách không xin phép

Doosan VINA từ chối địa chỉ E-mail được yết thị trên website này bị thu thập với chương trình thu tập E-mail hay những kỹ thuật khác bằng cách không xin phép, xin cân nhắc rằng nếu một cá nhân hay nhóm các cá nhân vi phạm, thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về việc bảo mật và thúc đẩy sử dụng mạng lưới thông tin của nước CHXH Chủ Nghĩa Việt Nam.


Pháp luật của quốc gia nơi người sử dụng

Website của Doosan VINA sẽ được quản lý và hoạt động tại văn phòng chính của Việt Nam. Nếu người sử dụng vào website này tại những quốc gia khác ngoài Việt Nam thì người sử dụng có trách nhiệm tuân theo luật pháp về tài liệu và nội dung của quốc gia đó.


Sự sửa đổi

Bất cứ khi nào, Doosan VINA có thể đổi, sửa lại, bổ sung hay xóa bỏ toàn bộ hay một số phần của nội dung hợp đồng, và sự thay đổi của hợp đồng bắt đầu có hiệu lực sau khi được yết thị. Nếu sau khi nội dung đó được yết thị có người tiếp tục sử dụng website thì được coi như đã đồng ý với nội dung được thay đổi. Bất cứ khi nào Doosan VINA có thể chấm dứt hay thay đổi một cách tạm thời và cũng có thể giới hạn về một kỹ năng nào đó hay dịch vụ. DOOSAN có thể làm mất hiệu lực về quyền hạn, quyền, sự cho phép được sử dụng đồng thời người sử dụng phải hủy bỏ tất cả những tài liệu mình có.


Nội dung hợp đồng này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 13 tháng 8 năm 2009. Nếu có ý kiến hay lời khuyên thì xin liên lạc theo đường link dưới đây