Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ

Boiler

  • Hình cái trống (sự lưu thông ép buộc)
  • Hình dòng thẳng (ONE PASS: Một khuân)
  • Hình dòng thẳng (TWO PASS : Hai khuân)
  • Lò kiểu tầng sôi khói hồi lưu
  • Dùng cho công nghiệp nặng


Hình thức cái trống (sự lưu thông ép buộc)
Hình thức cái trống (sự lưu thông ép buộc)
+ Hình cái trống (sự lưu thông ép buộc)
Hạng mục cung cấp chủ yếu
- Dung lượng (MW): 560MW
- Áp lực (kg/㎠g): 179 kg/㎠g
- Nhiệt độ (℃): 541℃
- Nhiên liệu: Than đá.
Công trình chủ yếu
▪ Nhà máy nhiệt Sam-chun-po 1~4 (Samchenpo Thermal Plant 1~4)


Hình thức dòng thẳng(ONE PASS: Một chuyền bong)
Hình thức dòng thẳng(ONE PASS: Một chuyền bong)
+ Hình dòng thẳng (ONE PASS: Một khuân)
Hạng mục cung cấp chủ yếu
- Dung lượng (MW): 800MW
- Áp lực (kg/㎠g): 255 kg/㎠g
- Nhiệt độ (℃): 569℃
- Nhiên liệu: Than đá.
Công trình chủ yếu
▪ Nhà máy nhiệt Younghung 1&4 (Younghung Thermal Plant 1&4)
▪ Nhà máy nhiệt Tangjin 5~6 (Tangjin Thermal Plant 5-6)
▪ Nhà máy nhiệt Tae-an 5~6 (Taean Thermal Plant 5-6)


Hình thức dòng thẳng(TWO PASS : Hai chuền bong)
Once-through(TOW PASS)
+ Hình dòng thẳng (TWO PASS : Hai khuân)
Hạng mục cung cấp chủ yếu
- Dung lượng (MW): 800MW
- Áp lực (kg/㎠g): 255 kg/㎠g
- Nhiệt độ (℃): 569℃
- Nhiên liệu: Than đá.
Công trình chủ yếu
▪ Nhà máy nhiệt Younghung 1&4 (Younghung Thermal Plant 1&4)
▪ Nhà máy nhiệt Tangjin 5~6 (Tangjin Thermal Plant 5-6)
▪ Nhà máy nhiệt Tae-an 5~6 (Taean Thermal Plant 5-6)


Lò kiểu tầng sôi khói hồi lưu
Floating layer
+ Lò kiểu tầng sôi khói hồi lưu
Hạng mục cung cấp chủ yếu
- Dung lượng (MW): 200MW
- Áp lực (kg/㎠g): 177 kg/㎠g
- Nhiệt độ (℃): 541℃
- Nhiên liệu : Chất anthracite
Công trình chủ yếu
▪ Nhà máy nhiệt Donghae 1~2 (Donghae Thermal Plant 1-2)


Dùng cho công nghiệp nặng
Industrial and Cogeneration purpose
+ Dùng cho công nghiệp nặng
Hạng mục cung cấp chủ yếu
- Dung lượng(MW): 45-750MW
- Áp lực (kg/㎠g): tối đa 150 kg/㎠g
- Nhiệt độ (℃): 560℃
Nhiên liệu: than đá, dầu xăng, và khí
- Công trình chủ yếu
▪ Nhà máy sản xuất chu trình phối hợp Banwol 1~3 (Banwol Combined Cycle Plant 1~3) và các công trình khác