Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ

Hệ thống L&D Chương trình đào tạo

■ Fundamental Programs

 • ■ Orientation Program

  Nhân viên mới thích nghi với môi trường làm việc của Doosan VINA.
  - Giới thiệu về Doosan
  - An toàn và sức khỏe nghề
    nghiệp
  - Thay đổi tư duy
  - Khác
 • ■ Basic Courses

  Xây dựng văn hóa làm việc tại Doosan VINA.
  - Qui tắc ứng xử
  - Nhân quyền
  - Văn hóa ứng xử
 • ■ Language Program

  Phát triển kỹ năng giao tiếp toàn cầu.
  - Tiếng Việt
  - Tiếng Anh
  - Tiếng Anh Nâng Cao
    (Tiếng Anh Kinh Doanh)
 • ■ Build up Program

  Đảm bảo những kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc.
  - Kỹ năng mềm
  - Kỹ năng vi tính (MS. Office)
  - Hệ thống ERP
 • ■ Cross Training

  Giao tiếp hiệu quả giữa các Functions trong chuỗi giá trị.
  - Kinh tế học cơ bản
  - Kỹ thuật cơ bản
  - KDHI/ DBK

■ Functional Programs

 • ■ Technical Program For Workers

  Kỹ năng chuyên môn cho công nhân.
  - Kỹ năng Hàn/ Chế tạo cơ bản
  - Kỹ năng Hàn/ Chế tạo nâng cao
  - Đa kỹ năng
  - Đại hội kỹ thuật
    (Thi kỹ năng nghề)
 • ■ Technical Program For Engineers

  Kiến thức và kỹ năng kỹ thuật cho kỹ sư.
  - Công nghệ Hàn/ Mã code và tiêu chuẩn
  - Bản vẽ
  - Vật liệu kim loại
  - Phần mềm kỹ thuật
    (ACAD/ Tekla/VB)
 • ■ Functional Programs

  Đào tạo chuyên gia trong mỗi Function.
  -Thiết kế
  - Mua hàng
  - Quản trị dự án
  - Khác

■ Leadership Programs

 • ■ STEPS Program

  Phát triển Tư duy chiến lược cho cấp lãnh đạo.
  - STEPS Faculty Program
  - STEPS Program
 • ■ Junior Leadership Program

  Phát triển các kỹ năng lãnh đạo cho cấp Junior.
  - Kỹ năng lập kế hoạch
  - Đa dạng văn hóa
  - Doosan Way
 • ■ Senior Leadership Program

  Kỹ năng lãnh đạo cho cấp quản lý.
  - Lãnh đạo con người
  - Lãnh đạo thành quả
  - Doosan Way