Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ

Đánh giá và phát triển nhân viên dựa trên Chủ nghĩa thành quả ôn hòa

Chính sách nhân sự của chúng tôi tập trung vào việc phát triển và bồi dưỡng nhân viên trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Chúng tôi tin rằng con người sẽ phát triển, trưởng thành thông qua việc đạt được thành quả trong công việc nên giao trách nhiệm và quyền hạn phù hợp với khả năng của mỗi nhân viên. Đồng thời, chúng tôi đẩy mạnh việc đánh giá công bằng và khách quan nhằm nhìn nhận đúng đắn điểm mạnh và điểm cần phát triển của từng cá nhân.


Chế độ lương thưởng cạnh tranh dựa trên đánh giá khách quan và mang tính hệ thống

DOOSAN VINA áp dụng chính sách lương cạnh tranh theo mức thị trường cho nhân viên dựa vào năng lực và thành quả công việc của cá nhân cũng như phù hợp với chế độ lương thưởng thực tế của Công ty.