Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ


Tổng quan

Tổng quan :

Doosan Vina đã và đang nỗ lực không ngừng nhằm đóng góp vai trò và chia sẻ trách nhiệm của mình trong việc giúp đỡ nhân dân địa phương nâng cao sức khỏe, đảm bảo an toàn và có đời sống hạnh phúc hơn thông qua các hoạt động từ thiện.


1. Hoạt động từ thiện về y tế

1. Hoạt động từ thiện về y tế :

Doosan Vina cùng với bệnh viện Đại học Chung Ang đã tiến hành các hoạt động từ thiện về y tế hàng năm, gồm có Chương trình sức khỏe cộng đồng, Phẫu thuật nhân đạo và hỗ trợ thiết bị y tế.

Tìm hiểu thêm về tên Hoạt động từ thiện về y tế >


2. Local Community Services

2. Hoạt động hỗ trợ nhân dân địa phương

Bên cạnh những hoạt động hỗ trợ về y tế, Doosan Vina cũng tổ chức những chương trình khác để đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Tìm hiểu thêm về Hoạt động hỗ trợ nhân dân địa phương >