Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ


Chính sách môi trường- sức khỏe - an toàn của Công ty là tiến hành các hoạt động môi trường, sức khỏe, an toàn một cách liên tục và đón đầu để ngăn ngừa trước tất cả các bệnh, tai họa cũng như các tác động môi trường có thể phát sinh do các hoạt động quản lý doanh nghiệp, và là việc tuân thủ các luật liên quan tới EHS, quy định và các yêu cầu ngoài Luật.

Toàn thể công nhân viên của Doosan Heavy Industries Vietnam phải nổ lực hết sức để tạo ra môi trường làm việc không tai nạn và ngăn ngừa các ô nhiễm môi trường, tiến hành và cải tiến liên tục hệ thống và chương trình ngăn ngừa tai nạn an toàn, môi trường, lưu ý đến hoạt động điều chỉnh và kiểm tra, theo dõi tích cực để ngăn ngừa trước các bệnh, tai họa và ô nhiễm môi trường tại vị trí của từng công nhân viên làm việc.

Để đạt được điều này, công ty cần :

1. Nỗ lực rút giảm các tổn thất vể mặt tài sản do tai nạn, bệnh tật và tai họa của công nhân viên có thể bị phát sinh trong hoạt động mua bán và chế tạo sản phẩm của công ty một cách liên tục thông qua kĩ thuật tiên tiến, hiệu quả.

2. Là phương tiện giao tiếp hiệu quả và cung cấp cơ hội giáo dục và thông báo về các vấn đề cải thiện sức khỏe EHS, phương châm an toàn, sức khỏe cho tất cả nhân viên nhà thầu phụ.

3. Cùng nhau nâng cao nhận thức bằng việc cung cấp kiến thức chuyên môn và thông tin EHS cần thiết khi các cơ quan có liên quan hay người dân yêu cầu.

4. Thành lập mục tiêu để áp dụng chính sách an toàn, sức khỏe và môi trường vào thực tế và đánh giá theo chu kì, xác nhận một cách liên tục chính sách ngăn ngừa trước bệnh tật và tai họa và tác động môi trường có được tiến hành, duy trì thành công hay không.