Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ


Chiến lược của chúng tôi

Chiến lược của Doosan dựa trên nguyên tắc 2G – “Tăng trưởng kinh doanh thông qua việc phát triển con người và ngược lại”. 2G là một vòng tròn đạo đức nơi mọi người thúc đẩy sự phát triển kinh doanh, từ đó tạo cơ hội cho nhân viên được thăng tiến. Doosan tin rằng thành công bền vững chỉ có thể được tạo nên thông qua con người.


Người Doosan

Người Doosan là những người giữ Cương lĩnh Doosan trong tim và thể hiện những đặc tính riêng biệt của người Doosan ở tất cả những nơi họ làm việc.