Trang chính  |   Giới thiệu  |   Tuyển dụng  |   Tin tức&truyền thông  |   Liên hệ


Giá trị về mặt triết học dẫn đến tăng tiến của DOOSAN


Đường lối của DOOSAN không chỉ dẫn đường cho DOOSAN trong thời gian khoảng hơn 110 năm mà còn đó là bài học kinh doanh riêng biệt và phương pháp giúp công ty có thể cạnh tranh tốt hơn trong tương lai.

Là hệ thống kinh doanh dựa trên giá trị sản phẩm, phương thức của DOOSAN là đặt ra mục tiêu và cung cấp chỉ dẫn để đem tới bước quyết định chiến lược và giúp cho DOOSAN đạt được thành tích về mục tiêu đặt ra và tầm nhìn trong tương lai. Đường lối của DOOSAN gồm có hai loại phần là Đường lối DOOSAN và Hệ thống kinh doanh.

Đường lối của DOOSAN

Đường lối của DOOSAN

Đường lối của DOOSAN là một điều kiện mà cứ người nào, hay cứ nước nào trên thế giới nếu thuộc về DOOSAN đều phải thực hiện. Là phần chủ yếu trong Đường lối của DOOSAN, Đường lối của DOOSAN đưa ra phương pháp làm kinh doanh, phương pháp mỗi nhân viên đối xử nhau, và phương pháp làm việc cùng với người cùng chung phần. Đặc biệt là Đường lối của DOOSAN nhấn mạnh trắc nhiệm về người, xí nghiệp và xã hội.

Công ty DOOSAN sẽ được đánh giá như DOOSAN hiện đang có được sư nổi tiếng trên thế giới thông qua việc đào cho những người có tài, kinh doanh trong sạch và lương thiện, và sự đổi mới không ngừng.


The Business system (Hệ thống kinh doanh)

The Business system (Hệ thống kinh doanh)

phệ thống kinh doanh của DOOSAN áp dụng cho cả bộ phần xí nghiệp một cách giống nhau, và điều đó đóng vai trò tính hiệu quả được cao nhất, hơn nữa hệ thống đó là hệ thống kinh doanh công ty làm văn hóa tập trung vào thành quả. hệ thống kinh doanh bao gồm phát triển nhũng người có tài, thực hiện chiến lược, và quản lý tài chính, và hệ thống đó làm cho giá trị chủ yếu của DOOSAN Credo được áp dụng một cách thực tiễn cho công việc của các nhân viên DOOSAN trên thế giới. Với hệ thống kinh doanh như thế này, chúng tôi thực hiện chiến lược 2G(Xí nghiệp được phát triển nhờ sự phát triển của người) là chiến lược phát triển của DOOSAN và đang lien hệ chiến lược xí nghiệp với sự giáo dục cho những người có tài một cách trật tự. Với hội nghị chiến lược thường xuyên, chẳng cứ xem xét về thành quả của xí nghiệp và chiến lược mà cả làm cho hiệu lực về việc đặt vị trí cho cá nhân và đặt phương hưnớg để được phát triển.

Hệ thống kinh doanh như thế này làm cơ sở cho tổ chức văn hóa tập trung vào thành quả, và trở thành viên đá đặt nền để được tiến bộ và phát triển. Đường lối của DOOSAN là kết hợp giá trị của DOOSAN mà đẫn đường cho các hoạt động kết hợp công việc bình thường của các nhân viên DOOSAN với hệ thống kinh doanh. Cho nên DOOSAN tiếp tục nỗ lực để sự liên hệ giữa giá trị và hệ thống kinh doanh được mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, dựa trên văn hóa coi trọng sự đổi mới, chúng tôi sãn sằng đáp ứng yêu cầu của các khách hàng, và tiếp tục cải thiện hệ thống kinh doanh bằng cách xúc tiến để phát triển kỹ thuật mới và xây dựng quá trình. Giá trị của DOOSAN sẽ hướng dẫn bước đi mạnh mẽ và lòng tin chắc rằng chúng tôi sẽ trở thành người dẫn đầu trong ngành sản xuất của chúng tôi. Công ty DOOSAN sẽ xúc tiến để cung cấp các sản phẩm được ưa thích cho khách hàng trên thế giới vì thế chúng tôi có thể góp phần để chất lượng của đời sống của các khách hàng được nâng cao hơn.